Алма - СВ ООД, гр. Варна
Language:
Контакт  с "Алма-СВ" ООД

33 ГОДИНИ ТУРОПЕРАТОР АЛМА – СВ“

ПРОГРАМА

на 2-дневната екскурзия до Букурещ

по заявка

1 ден Тръгване в 6.00 часа от ул.”Антим І” (до музея). Пътува се през Ру­се и Дунав-мост. Пристигане в Букурещ около 12.00 часа. Па­но­рамна обиколка на Букурещ с екскурзо­вод/На­цио­нал­ния му­зей”Ал Сатулуи”, Триум­фал­на­та арка - копие на Па­­риж­ката триум­фална арка, храмът на музиката „Атенеум”- кон­­цертен и фес­тивален център, ед­на от емблемите на Бу­ку­рещ, която се от­ли­чава със своя стил и купол с височина 30м, На­­родния театър – символ на теат­рал­ната бохема, Пар­ла­мен­тът- втората по големина ад­ми­ни­стра­тивна сграда в све­та след Пен­та­го­на, построена на площ от 45 дка от 20 000 ра­бот­ници Пат­риар­хал­­ната катедрала и църквата”Св.св.Кон­­стан­­­­тин и Елена”, къ­дето се намират мощите на Св.Димитър Бесарбовски, Уни­вер­ситетът – мла­дото лице на столицата, Пло­щадът на ре­во­лю­цията, Пло­ща­дът на победата, Крал­ския дворец/.  От 16.00 до 17.30 часа – сво­бод­но вре­ме за шопинг тур. В 17.30 ча­са – отпътуване за Русе. Прис­тигане око­ло 20.00 часа. Настаняване в хотел. Нощувка.

2 ден  Закуска в 8.30 часа. В 9.30 часа – потегляне за Бесарбовския и Ива­новските скални църкви. Посещение на туристическите обекти. Отпътуване за Варна. Прис­ти­гане около 17.00 часа.

 

 

                                                            Справки и заявки:
 гр. Варна ул. “ Велико Христов ” №9, офис 6
тел./факс 052/613 565, GSM 0888 289 103

                                               E-mail: almasv_dy@yahoo.com