Алма - СВ ООД, гр. Варна
Language:
Контакт  с "Алма-СВ" ООД

33 ГОДИНИ ТУРОПЕРАТОР АЛМА – СВ“

Програма на еднодневната екскурзия до Букурещ

      
Тръгване в 6.00 часа от ул.”Антим І” (до музея). Пътува се през Ру­се и Дунав-мост. Пристигане в Букурещ около 12.00 часа. Па­норамна обиколка на Букурещ с екскурзо­вод/На­цио­нал­ния музей”Ал Сатулуи”, Триум­фал­на­та арка - копие на Па­­риж­ката триумфална арка, храмът на музиката „Атенеум”- кон­­цертен и фестивален център, ед­на от емблемите на Бу­ку­рещ, която се отличава със своя стил и купол с височина 30м, На­родният театър – символ на теат­рал­ната бохема, Пар­ла­мен­тът – втората по големина ад­ми­ни­стра­тивна сграда в све­та след Пентагона, построена на площ от 45 дка от 20 000 ра­бот­ници Пат­риар­хал­ната катедрала и църквата”Св.св.Кон­­стан­­­­тин и Елена”, къ­дето се намират мощите на Св.Димитър Бесарбовски, Уни­вер­ситетът – младото лице на столицата, Пло­щадът на ре­во­лю­цията, Площадът на победата, Крал­ския дворец/.  От 16.00 до 17.30 часа - свободно вре­ме за шопинг тур. В 17.30 ча­са – отпътуване за Варна. Пристигане око­ло 22.00 часа. Ав­то­бусът спира на ул.”Антим I”.
 
Справки и заявки:
гр. Варна, ул.Велико Христов№9, офис 6
(улицата зад Централна поща)  
тел./факс 052/613 565, GSM 0888 289 103
E-mail: almasv_dy@yahoo.com